Skip to main content

Nieuws

NOODKREET: BRIEF AAN GEMEENTERAAD

Geachte leden van de Gemeenteraad van Venlo,

Op vrijdag 3 november werden wij benadeeld door het collectief van Gemeenteraad en College met het besluit van de gemeenteraad om het in stemming gebrachte amendement van initiatiefnemer GroenLinks niet te steunen (de voorstemmers waren de partijen GroenLinks, D66, PvdA en PVV waarvoor onze dank!)

Dit was voor het bestuur van het PVOV een onverwachte en ook onaangename verrassing. De optimistische berichten die wij voorafgaand aan deze vergadering ontvingen van diverse politieke partijen gaven ons geen enkele reden tot bezorgdheid. De plotselinge ommekeer in stemgedrag vlak voor de beslissende vergadering is voor ons als bestuur volstrekt onbegrijpelijk. De argumentatie die wij nu horen, namelijk dat er te weinig draagvlak zou zijn, roept bij ons de vraag op waarop deze uit de lucht gegrepen stellingname is gebaseerd?

In 2019 heeft de gemeente op eigen initiatief bij de aanbesteding van de Sociale Basis een beroep gedaan op Humanitas en GroenLicht om een brug te slaan naar de formele zorg. Op basis van dit verzoek is het Platform ontstaan. Via dit Platform hebben wij een Pact gesloten voor een betere samenwerking tussen de formele en informele zorg. Telkens hebben wij de verantwoordelijke wethouder (destijds Frans Schatorjé) op de hoogte gebracht van ieder pact dat wij met de Formele zorgorganisaties hebben gesloten.

Vervolgens hebben wij tal van activiteiten georganiseerd om de organisaties dichter bij elkaar te brengen.

Het PVOV heeft zich verder ingezet om het aantal verbonden organisaties uit te breiden naar het huidige aantal van 65. Inmiddels sluiten er geregeld nieuwe organisaties aan. Aan draagvlak geen enkel gebrek.

Het gekapitaliseerde vrijwilligerswerk in de gemeente Venlo, bedraag, bij monde van portefeuillehouder wethouder Smeets (Vrijwilligersbijeenkomst  De Koel, 11 oktober 2023) op eur 100.000.000,-. ) PVOV houdt dit bedrag op eur 45.000.000,- .  

Daarnaast heeft het PVOV een brug geslagen naar het bedrijfsleven met het MVO-programma. In samenwerking met Fontys Hogeschool Eindhoven, lectoraat sociale studies, is wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd onder een aantal Venlose bedrijven en is samenwerking opgezet met zeven Venlose bedrijven. Fontys heeft hieraan notabene zelf financieel bijgedragen!  Met dit programma worden bedrijven betrokken bij de samenleving en worden werknemers geholpen bij hulpvragen. Deze samenwerking heeft ook betrekking op het werven van nieuwe vrijwilligers binnen de bedrijven. Het raadsbesluit brengt dit in gevaar en is tegengesteld aan wat de raad (en college) juist willen bereiken. Waarom wil de Venlose gemeenteraad dit stuk maken?

Sinds 2021 zijn wij gestart met de verdere uitbouw van een servicepakket voor vrijwilligersorganisaties (gemeente komt plots met een vergelijkbaar Shared Service Center), met activiteiten zoals ondersteuning bij financiële en administratieve taken via het project LASSO, een vertrouwenspersoon en klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen, een ombudsman, fondsenwerving, wervingsprogramma voor vrijwilligers en een toolkit voor vrijwilligersorganisaties. Het staat de gemeente Venlo uiteraard vrij, indien de raad dat wenst, om zelf dit allemaal opnieuw uit te vinden en in uitvoering te brengen. Weet wel dat het platform daar al 15.000 manuren aan besteed heeft.

In het coalitieakkoord van 2022 is opgenomen dat het PVOV een rol moet spelen bij het opstellen van een vrijwilligersbeleid. Op basis van dit akkoord zijn wij verder gegaan op samenwerking met de gemeente Venlo. De huidige opstelling van de gemeenteraad is op zijn minst hallucinant te noemen. In het door het platform georganiseerde verkiezingsdebat waren nochtans andere geluiden te horen. Tekst het coalitieakkoord: “Voortvloeiend uit ons kader fier op Venlo gaan we de komende periode het vrijwilligerswerk verder vormgeven, samen met diverse betrokken organisaties (zoals overkoepelende organisatie PVOV) we gaan de specifieke beleidsdoelen uitwerken en in de praktijk uitvoeren.”  

Inmiddels zijn er meer dan 15.000 vrijwilligersuren geïnvesteerd in de oprichting van het PVOV en heeft de gemeente Venlo € 350.000,- indirect gesubsidieerd via Incluzio aan het PVOV. Over onze activiteiten hebben wij alle raadsfracties (voor zover ons verzoek om te mogen komen vertellen over ons platform naar goed democratisch principe werd gehonoreerd) uitgebreid geïnformeerd. De raad heeft dus kennis kunnen nemen van de organisatie, de mensen en hetgeen de afgelopen jaren gerealiseerd is. Niet weten wat het platform is komt daarom niet voort uit gebrek aan voorlichting maar gebrek aan belangstelling vanuit de raad.

Gelukkig ontvingen wij vanuit het ambtelijke apparaat wel veel waardering voor onze aanpak.

Het niet beschikbaar stellen van financiële middelen na 2023 betekent het einde van het PVOV. Indien er geen oplossing wordt gevonden, betekent dit dat de gemeente Venlo € 350.000,- euro aan gemeenschapsgeld verspilt, dat 15.000 vrijwilligersuren verloren gaan en dat veel kennis van ervaringsdeskundigen over vrijwilligerswerk teniet wordt gedaan. Het opnieuw opbouwen van een dergelijke organisatie, met kennis vanuit de samenleving, zal de gemeenschap aanzienlijk meer geld kosten. Waarom? De politiek zegt burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben, maar met deze houding gaat zij compleet voorbij aan dit fundamentele principe. Bovendien zullen mensen niet in de rij staan om het stokje over te nemen gezien het schaamteloos gemak en opportunisme waarmee het platform opzij wordt geschoven.

De bestuurders en vrijwilligers van het PVOV voelen zich diep gekrenkt door het besluit van de raad. Wij vrezen dat het zeer moeilijk zal worden om geschikte vrijwilligersbestuurders te vinden voor de oprichting van een koepelorganisatie. De opstelling van de gemeenteraad zegt ook iets over het vertrouwen dat de politiek heeft in de bestuurders van het PVOV en het vrijwilligerswerk in het algemeen. Het oprichten van een koepelorganisatie voor vrijwilligersorganisaties in Venlo is geen geringe opgave. Wij hebben vier jaar nodig gehad om circa 25 vrijwilligersbestuurders uit acht verschillende organisaties te vinden voor dit plan. En dit alles in een periode van corona waarin overleggen zeer moeilijk was en ook het vinden van vrijwilligers een uitdaging vormde.

Op dit moment beschikt de gemeente Venlo zelf over weinig tot geen kennis met betrekking tot het vrijwilligersbeleid. Er is nog geen visie, alles moet nog ontwikkeld worden. Waarom wordt deze bestaande kennis niet benut? De meeste adressen van de vrijwilligersorganisaties heeft de gemeente onlangs bij het Platform moeten opvragen. Is dat niet veelzeggend? Het PVOV nodigt regelmatig ambtenaren uit om deel te nemen aan inspiratiesessies om kennis op te doen over het vrijwilligerswerk. Inmiddels hebben wij 175 adressen van vrijwilligersorganisaties verzameld die wij nu willen benaderen om hen bekend te maken met het PVOV.

Wij kunnen niet anders dan concluderen dan dat de fracties onvoldoende inzicht hebben gehad in het PVOV. Wat wij wel willen benadrukken, is dat dergelijke reacties en houdingen ten opzichte van het PVOV vanuit onze volksvertegenwoordigers zeer frustrerend en teleurstellend zijn. Onlangs hebben wij nog gesproken met de gemeente om een ledenraad op te zetten binnen het PVOV, zodat ook de kleinere organisaties vertegenwoordigd zijn in de bestuurslaag. Ook in voorgaande jaren hebben wij regelmatig met de verantwoordelijke wethouder om de tafel gezeten en verslag gedaan van onze ontwikkelingen. Welke andere organisatie binnen de gemeente Venlo heeft 65 organisaties aan zich kunnen binden? En dat is pas het begin.

Hoe nu verder?
De mogelijkheden voor het PVOV om verder te groeien zijn nu geblokkeerd, zelfs de motivatie om door te gaan is door dit besluit aanzienlijk geschaad. Daarom dringen wij erop aan om in gesprek te kunnen gaan met de commissie sociaal, om nogmaals toe te lichten wat het PVOV reeds heeft bereikt en herziening van het besluit. Wij hopen op een constructieve reactie en uitnodiging van de commissie daartoe.

Namens het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV)

John Bongarts, voorzitter

Raad van Bestuur: John Bongarts, Bart Kuntzelaers, Huub Peters, Dick van Esch
Raad van Toezicht: Herman van Lier, Willem Kors, Antoinette Bastiaans
Raad van Advies: Hans Vlek, Nicolle Peeters, Jan Custers, Stephan Lesterhuis, Maurice Tilmans

STEUN!

Diverse partners deelden hun zorgen met ons. De steunbetuigingen hebben we in één document samengevoegd.

> Inmiddels zijn er meer dan 15.000 vrijwilligersuren geïnvesteerd in de oprichting van het PVOV en heeft de gemeente Venlo € 350.000,- indirect gesubsidieerd via Incluzio aan het PVOV. Over onze activiteiten hebben wij alle raadsfracties (voor zover ons verzoek om te mogen komen vertellen over ons platform naar goed democratisch principe werd gehonoreerd) uitgebreid geïnformeerd. De raad heeft dus kennis kunnen nemen van de organisatie, de mensen en hetgeen de afgelopen jaren gerealiseerd is. Niet weten wat het platform is komt daarom niet voort uit gebrek aan voorlichting maar gebrek aan belangstelling vanuit de raad.