Skip to main content

Nieuws

Vrijwilligerswerk in het sociale
domein

Samenlevingen bestaan uit relaties tussen mensen. Deze relaties zijn te onderscheiden in centrale waarden: soms is (financieel) gewin de centrale waarde, dan weer liefde of altruïsme.

Diepgeworteld is echter het besef dat, in een veelvormige samenleving zoals de onze, de op liefde of altruïsme gebaseerde relaties de meest waardevolle zijn. Vrijwilligerswerk bestaat uit dit soort relaties. Organisaties van vrijwilligers belichamen het sociaal-culturele kapitaal van een samenleving.

De overheid kent meerdere arrangementen die voortkomen uit altruïstische overwegingen, maar is onmachtig om de uitvoering daarvan vorm te geven in intermenselijke relaties met een overwegend altruïstisch karakter, al was het maar vanwege de financiële component. In de praktijk zijn deze relaties een zaak van de samenleving, maar de overheid kan bij uitstek helpen ze mogelijk te maken. De optimale uitvoering van het overheidsbeleid is een complementaire, zo niet symbiotische samenwerking tussen (lokale) overheden, betaalde uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. In dit pamflet werken we specifieker uit hoe hierin de financiële relatie tussen overheid en vrijwilligersorganisaties in met name het sociale domein, maar ook daarbuiten, gestalte kan krijgen.

> Lees hier het hele stuk (pdf)

“ Organisaties van vrijwilligers belichamen
het sociaal-culturele kapitaal van een
samenleving.”