Skip to main content

Nieuws

In gesprek met Wethouder Smeets

Woensdag 24 mei jl. is een kort onderhoud geweest tussen bestuur PVOV en gemeente Venlo: wethouder Jacques Smeets en ambtenaar Job Heerkens.

Onderstaand leest u ter informatie een korte weergave van de inhoud van het gevoerde gesprek met dank aan wethouders Smeets voor de openhartigheid waarin het gesprek kon plaatsvinden:


Tijdens het overleg van 24 mei is gebleken dat er nog geen overeenstemming is over de rol en de financiering van ons Platform. Wat wij ook hebben geconstateerd is dat er nog veel kennisachterstand aanwezig is over de afspraken uit het verleden (bijvoorbeeld over de redenen waarom het Platform is opgezet, en de betekenis van het Platform zoals deze nu vooral ambtelijk wordt ingevuld). Dit is o.a. het gevolg van de vele ambtelijke wisselingen op dit dossier (4 verschillende ambtenaren in 3 jaar).

We hebben als platform aangeboden dat het goed is dat wij meer met elkaar in gesprek gaan en de eventuele tegenstellingen of knelpunten met elkaar bespreekbaar maken en oplossen.

Het Platform wil ook graag onze zienswijze over het vrijwilligersbeleid  met beleidsambtenaren delen en desgewenst verder uitwerken tot een concrete visie en uitvoeringsagenda. Er zit enorm veel deskundigheid bij de vrijwilligersorganisaties die zij graag ten dienste stellen aan de Venlose gemeenschap. Het zou zonde zijn om deze kennis en betrokkenheid niet te gebruiken.

Het platform wil graag helpen met het maken van een vrijwilligerswerkbeleidsplan dat dan ook gedragen wordt door de organisaties in het veld.
 
Tot ons genoegen heeft wethouder Smeets aangeboden ons uit te nodigen voor een vervolggesprek voorafgaand aan het zomerreces .

Conclusies:

  • Meer met elkaar in gesprek;
  • kortere lijntjes tussen gemeentebestuur en de vrijwilligersorganisaties met VenloSupport in het bijzonder;
  • Zienswijze vrijwilligersbeleid delen;
  • Zienswijze uitwerken tot concrete visie en uitvoeringsagenda;
  • Deskundigheid bij vrijwilligers organisaties meer gebruiken;
  • Gedragen beleidsplan ontwikkelen en uitdragen;
  • Aangenaam gesprek voor herhaling vatbaar! 

Wilt u meepraten met VenloSupport over deze kwesties? Neem contact met ons op!